Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van
deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft
degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden
specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere
vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement
is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de
AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
Wij zijn huisartsenpraktijk Buiksloterham en Amstelkwartier, respectievelijk gelegen aan de
Distelweg 99, 1031 HD Amsterdam en Amstelbeststraat 58 1096 HD Amsterdam.
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is
noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel
afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor,
bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een
wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond
van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Buiksloterham en Amstelkwartier zijn volgens de AVG de verantwoordelijke
voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die
daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o Voor zorgverlening
o Voor doelmatig beheer en beleid;
o Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vind in het beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt nu op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u
verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of
via onze website.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt
worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze
website.
• Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Buiksloterham en Amstelkwartier hebben
zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde
toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
goede zorgverlening.


Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf
of van uw kinderen.

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt
worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht
zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan
kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander
niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet
bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw
dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsen praktijk Buiksloterham of Amstelkwartier. Uw
belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk
gemachtigde, of uw curator of mentor).


Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal
vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen
van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens
worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Buiksloterham en
Amstelkwartier is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur
aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het
formulier aangeven.


Gegevens patiënt Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch
dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als
meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/ afschrift van hun medisch
dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is,
is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan
worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is
van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken.
Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Buiksloterham en Amstelkwartier hebben
de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens
uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.
Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden,
maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of
die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling,
schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners
(bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).


Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Buiksloterham en Amstelkwartier wisselt, nadat u hiervoor gericht
toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt info@volgjezorg.nl tel.: 070-3173456
relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s
avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht
met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent
geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.


Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend
medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft
voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën
(ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening
mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw
medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is
gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude
huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude
huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post
overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in
uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail
aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen
dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
Vraag of klacht


Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang
met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. Daarnaast
wijzen wij u er op dat u ook bij de autoriteit persoonsgegevens uw klacht in kan dienen.